IC&Partners Poland S.A. - News 03-2023
Newsletter Marzec 2023


Newsletter IC&PARTNERS POLAND – 2023-03
info@icpartnerspoland.plInflacja w lutym 2023
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. wzrosły rok do roku o 18,4 procent, a w stosunku do stycznia 2023 r. wzrosły o 1,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny

Nowe limity płatności gotówką od 01/01/2024 r. 
Nowe limity płatności gotówkowych zostaną wprowadzone rok później niż pierwotnie zakładano: od stycznia 2024 roku. Zmieni się limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Od stycznia 2024 r. limit ten zostanie obniżony do kwoty 8.000 zł dla przedsiębiorców i 20.000 zł dla konsumentów.

Składy VAT - uproszczenie rozliczenia i poboru VAT w konsultacjach podatkowych
Trwają konsultacje społeczne związane ze „składem VAT”. Prawo unijne umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie rozwiązań polegających na zwolnieniu z VAT niektórych transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. Zwolnieniem mogą być objęte m.in. dostawy towarów do składów celnych, do składów innych niż celne oraz obszarów wolnocłowych. Polska wdrożyła dotychczas niektóre z rozwiązań dopuszczalnych w tym zakresie przez dyrektywę VAT. Jak jednak wykazują doświadczenia innych państw członkowskich UE, procedura składu innego niż celny (tzw. „składu VAT”), o której mowa w art. 154 - 163 dyrektywy VAT, może być zachętą inwestycyjną dla przedsiębiorstw. Skład VAT może stanowić istotne uproszczenie rozliczenia i poboru VAT, szczególnie w przypadku podmiotów prowadzących działalność w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego.

Dodatkowe dni wolne dla pracowników od kwietnia 2023
W związku z uchwalonymi przez Sejm zmianami dotyczącymi Kodeksu Pracy pracownicy już niebawem otrzymają możliwość korzystania z dodatkowych dni wolnych. W Kodeksie pracy zacznie obowiązywać nowy urlop opiekuńczy oraz urlop z powodu siły wyższej. Roczny wymiar dni wolnych dla pracowników w niektórych wypadkach wzrośnie nawet do 35 dni w roku.

Aplikacja „mObywatel” nowym cyfrowym dokumentem tożsamości
Sejm przyjął ustawę regulującą zasady korzystania z usługi mObywatel. Za jej sprawą dowód osobisty w smartfonie stał się tak samo ważny jak ten plastikowy. Elektroniczny dokument będzie powszechnie respektowany – w urzędach, bankach i w każdym miejscu, gdzie należy pokazać dokument tożsamości.  Wkrótce możliwe będzie też wykorzystywanie aplikacji mObywatel jako drugiego czynnika uwierzytelnienia profilu zaufanego. Cyfrowym dokumentem tożsamości nie można posłużyć się przekraczając granicę kraju (tu wciąż wymagane będzie okazanie dowodu osobistego w postaci tradycyjnej albo paszportu) oraz wnioskując o dowód osobisty.

Zmiany dotyczące elementów umowy o pracę i obowiązków informacyjnych
Nowelizacja z 8 lutego wprowadziła wymóg nowych elementów, które muszą się znaleźć w umowie o pracę. Tak jak do tej pory umowa o pracę ma określać:

- strony umowy,
- rodzaj umowy,
- datę jej zawarcia oraz
- warunki pracy i płacy (w szczególności: rodzaj pracy, miejsce lub miejsca wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia; wymiar czasu pracy; dzień rozpoczęcia pracy)

Dodatkowo należy określić w umowie o pracę adres siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby – jego adres zamieszkania. Jeżeli pracodawca zmieni adres siedziby, a w przypadku będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby – adres zamieszkania, będzie miał obowiązek poinformować pracownika o zmianie adresu. Pracodawca na przekazanie takiej informacji będzie miał nie więcej niż 7 dni od dnia zmiany adresu.

W przypadku umowy o pracę na okres próbny umowa musi określać ponadto:

- czas jej trwania lub dzień jej zakończenia oraz
-  gdy strony tak uzgodnią – postanowienie o przedłużeniu umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności;
okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony po wygaśnięciu umowy na czas próbny w przypadku, gdy umowa o pracę na czas określony ma być zawarta na okres krótszy niż 12 miesięcy, a także postanowienie o jednokrotnym wydłużeniu umowy nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.

Umowa o pracę na czas określony będzie musiała określać także:

- czas jej trwania lub
- dzień jej zakończenia.

W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu:

- zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
- wykonywania pracy przez okres kadencji, lub w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, w umowie określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy.  Dotyczy to sytuacji, gdy umowa o pracę jest zawierana na czas określony, a łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy przekracza 33 miesięcy lub łączna liczba tych umów przekracza trzy.

Nowelizacja z 8 lutego wprowadza istotne zmiany dotyczące obowiązków informacyjnych, jakie pracodawca ma w stosunku do pracowników. Należy ich poinformować co najmniej o:

 - obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

- obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy,
- przysługujących pracownikowi przerwach w pracy,
- przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku,
- zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią,
- w przypadku pracy zmianowej – zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę,
- w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy – zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy,
- innych niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych,
- wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania,
- obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia,
- prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy,
- układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje – nazwie takich organów lub instytucji,
- w przypadku, gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy – terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym u danego pracodawcy sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Obowiązki informacyjne spółek nieruchomościowych
Do końca marca 2023 r. spółki nieruchomościowe (z rokiem podatkowym odpowiadającym kalendarzowemu) oraz niektórzy wspólnicy takich spółek mają obowiązek przekazać informacje o strukturze udziałowej. Sama definicja spółek nieruchomościowych została wprowadzona przez ustawodawcę w zeszłym roku. W uproszczeniu, spółką nieruchomościową jest podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio posiada nieruchomości położone w Polsce o wartości przekraczającej 10 mln zł (wartość rynkowa), u którego takie nieruchomości stanowią bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% aktywów oraz którego przychody z takich nieruchomości i ze spółek nieruchomościowych wynoszą co najmniej 60%. Spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce są obowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej (czyli w przypadku, kiedy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu to termin przypada 31.03) informację o swoich udziałowcach. Przekazywane dane o wspólnikach obejmują m.in. nazwę, adres, zagraniczny lub polski numer podatkowy, liczbę i procent posiadanych udziałów w spółce nieruchomościowej. Podmioty zagraniczne w celu wypełnienia formularzy muszą posiadać polski NIP lub numer PESEL oraz podpis kwalifikowany.

Polska fundacja rodzinna
Fundacja rodzinna to nowy podmiot prawny w Polsce, wzorowany na podobnych podmiotach działających od dawna w Europie. Fundacja umożliwi polskim przedsiębiorcom zabezpieczenie integralności firmy i jej efektywną sukcesję, przy jednoczesnej dbałości o interesy członków rodziny. Posiadanie fundacji rodzinnej, poza zabezpieczeniem majątku, niesie korzyści podatkowe.

- Podobnie jak w spółce „estońskiej” nie trzeba płacić CIT, ale wyłącznie w zakresie działalności, którą ma prawo prowadzić (działalność fundacji rodzinnej została ograniczona i enumeratywnie wymieniona).

- W określonej sytuacji beneficjent najbliższego stopnia pokrewieństwa zapłaci jedynie 15 proc. podatku od świadczeń otrzymanych od fundacji. przychody te jako przychody z innych źródeł, niezwiązane z pracą, nie podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 15 proc. to całość podatku od przychodów z fundacji rodzinnej.

- Fundacja rodzinna nie będzie opodatkowywać dywidend i innych zysków kapitałowych otrzymywanych od spółek, których będzie właścicielem lub udziałowcem.

CIT-8 do końca czerwca 2023 roku
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów, w tym roku przesunięto termin na rozliczenie z podatku dochodowego od osób prawnych, czyli złożenie deklaracji CIT-8. Będzie można ją składać do 30 czerwca 2023 r.
IC&Partners Poland S.A. 
Plac Powstańców Warszawy 2a
00-030 Warszawa
Tel:     +48 22 828 39 49
Fax:    +48 22 827 78 91
info@icpartnerspoland.pl  

#Newsletter #Poland #Polonia #Polska #Law #Tax #Accounting #Payroll
#Internazionalizzazione #IC #International #Consulting 
#ICPartners #ICPartnersPoland 

#SupportingBusinessWorldwide


Internacjonalizacja firm w dzisiejszych ramach geopolitycznych
Roberto Corciulo