IC&Partners Poland S.A. - News 11-2023
Newsletter Listopad 2023

Newsletter IC&PARTNERS POLAND – 2023-11
info@icpartnerspoland.pl

E-doręczenia
Niniejszym informujemy, iż wchodzą w życie nowe przepisy prawa dotyczące doręczenia oficjalnej korespondencji.
E-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy będą mogli korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru. 
Celem ustawodawcy jest, aby niebawem korespondencja nadawana przez podmioty publiczne miała wyłącznie postać elektroniczną.
Podmioty niepubliczne, w tym m.in. wszystkie spółki handlowe z udziałem prywatnym, wpisywane do rejestru przedsiębiorców KRS od dnia 10 grudnia 2023 r. będą musiały korzystać z e-Doręczeń. Od 10 grudnia 2023 roku wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń stanie się elementem wniosku o wpis do KRS.
Natomiast podmioty niepubliczne wpisane do tego rejestru przed 10 grudnia 2023 roku będą korzystać z e-Doręczeń najpóźniej od dnia 10 marca 2024 r. ! Dla skorzystania z usługi trzeba posiadać profil zaufany albo podpis kwalifikowany albo e-dowód. Przedsiębiorcy wpisani do KRS są obowiązani wyznaczyć administratora skrzynki. Wpis adresu do doręczeń elektronicznych jest równoznaczny z żądaniem doręczania korespondencji nadanej przez podmioty publiczne na ten adres.
Wpis wywołuje skutki prawne od dnia jego dokonania – od tego momentu korespondencja będzie co do zasady wysyłana na adres do doręczeń elektronicznych. Wniosek o utworzeniu adresu do e-Doręczeń może złożyć pełnomocnik.

Podatek minimalny dla osób prawnych
Od 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie przepisy o minimalnym podatku dochodowym od osób prawnych z  art. 24ca ustawy o CIT. Minimalny podatek dochodowy dotyczy podatników posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podatkowych grup kapitałowych oraz pozostałych podmiotów prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

10%-owemu podatkowi minimalnemu będą podlegać spółki, które w roku podatkowym:

• poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub
• osiągnęły niższy niż 2% udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych.

Regulacje podatkowe przewidują szczególne zasady ustalania straty na potrzeby podatku minimalnego, co oznacza, że strata w ujęciu rachunkowym nie musi skutkować opodatkowaniem podatkiem minimalnym. Dodatkowo podmiot będzie musiał przejść przez niełatwy proces obliczenia prawidłowej podstawy opodatkowania. W dużym uproszczeniu podstawą opodatkowania będzie 1,5% przychodów z tzw. działalności operacyjnej, przy czym możliwe są liczne wyłączenia i odliczenia. Aby je zastosować, istotne jest m.in. prawidłowe zidentyfikowanie relacji własności – grupy powiązań, w szczególności tych kapitałowych. Ustawa przewiduje również katalog podmiotów wyłączonych z minimalnego opodatkowania.

Zmiany w wystawianiu faktur zaliczkowych
Od 1 września 2023 podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli całość lub część zapłaty otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał płatność. Dodatkowo, kiedy podatnik nie wystawi faktury zaliczkowej, tylko jedną fakturę końcową, to po 1 września 2023 r. faktura będzie musiała zawierać datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

W 2024 r. podstawowy termin zwrotu VAT zostanie skrócony
Wraz z wejściem w życie obowiązku wystawiania faktur elektronicznych, czyli od 1 lipca 2024, ulegnie skróceniu o jedną trzecią podstawowy termin zwrotu podatku VAT (z 60 do 40 dni).


IC&Partners Poland S.A. 
Plac Powstańców Warszawy 2a
00-030 Warszawa
Tel:     +48 22 828 39 49
Fax:    +48 22 827 78 91
info@icpartnerspoland.pl  

#Newsletter #Poland #Polonia #Polska #Law #Tax #Accounting #Payroll
#Internazionalizzazione #IC #International #Consulting 
#ICPartners #ICPartnersPoland 
#SupportingBusinessWorldwide


BUSINESS FORUM 2023 - IC&P Poland
Business Forum 2022 - 24/10/2023 Gromada Hotel - Warszawa