IC&Partners Poland S.A. - News 06-2022
Newsletter Czerwiec 2022
Newsletter IC&PARTNERS POLAND – 2022-06

info@icpartnerspoland.plE- faktury od 2024 roku

17 czerwca br. Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe od 1 stycznia 2024. Księgowi i dostawcy systemów zyskają więcej czasu na przygotowanie się do zmian. Aktualnie faktury ustrukturyzowane funkcjonują w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Umowy o pracę bardziej transparentne

W związku z wdrożeniem dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej zostanie rozszerzony zakres informacji o warunkach zatrudnienia pracownika takie jak informacja o szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę, czy też długości płatnego urlopu przysługującego pracownikowi.

Umowa o pracę na okres próbny zawierana będzie na okres nieprzekraczający:

1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy

ORAZ

2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Strony mogą jednokrotnie wydłużyć w umowie o pracę na okres próbny wymienione wyżej okresy, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.

W zakresie umowy o pracę na okres próbny pracodawca zobligowany będzie do wypełnienia następujących warunków:

- okres próbny ma być współmierny do przewidywanego czasu trwania umowy o pracę na czas określony, a także do rodzaju pracy;

- ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem możliwe będzie tylko wtedy, gdy pracownik będzie zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

Projekt ustawy Kodeks pracy wprowadza obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej oraz możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy, także w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony.

Równowaga płci we władzach spółki

Przepisy wdrażające unijna ustawę promującą równowagę płci we władzach spółek wejdą w życie od 2026 r. Przewidują one obowiązek dla spółek notowanych na giełdach zagwarantowania 40%-owego udział osób płci niedostatecznie reprezentowanej w radach nadzorczych lub 33% stanowisk wśród wszystkich dyrektorów. O wyborze wersji zdecydują przepisy krajowe. Spółki, które nie osiągną zakładanego pułapu będą musiały w procesie wyboru nowego pracownika dać pierwszeństwo osobom płci niedostatecznie reprezentowanej, jeżeli dwóch kandydatów różnej płci posiada te same kwalifikacje.

Równe prawa dla obojga rodziców

Łączny wymiar urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców ma ulec wydłużeniu:

- do 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie albo

- do 43 tygodni w przypadku porodu mnogiego.

Prawo do urlopu rodzicielskiego uzależnione będzie od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu w dniu porodu. W ramach ww. wymiaru urlopu rodzicielskiego wprowadzona zostanie instytucja nieprzenoszalnej części tego urlopu w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców – oznacza to możliwość skorzystania przez każdego z rodziców z maksymalnie 32/34 tygodni tego urlopu.

Urlop rodzicielski będzie udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w 5 częściach nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. 
Wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego ustalona będzie na poziomie 70% podstawy wymiaru zasiłku (jednakże w razie złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w terminie nie później niż 21 dni po porodzie miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5% podstawy wymiaru zasiłku).
W każdym przypadku pracownikowi – ojcu dziecka za okres nieprzenoszalnej 9-tygodniowej części urlopu będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Urlop opiekuńczy

Urlop opiekuńczy, udzielany na wniosek pracownika, w wymiarze dodatkowych 5 dni w roku kalendarzowym ma na celu zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym, rozumianym jako: syn, córka, matka, ojciec, współmałżonek lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, wymagającej znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.


IC&Partners Poland S.A. 
Plac Powstańców Warszawy 2a
00-030 Warszawa
T:  +48 22 828 39 49     
F:  +48 22 827 78 91
 
info@icpartnerspoland.pl

#Newsletter #Poland #Polonia #Polska #Law #Tax #Accounting #Payroll
#Internazionalizzazione #International #Consulting 
#ICPartners #ICPartnersPoland 
#SupportingBusinessWorldwide


IC&Partners Poland S.A. - News 05-2022
Newsletter Maj 2022