IC&Partners Poland S.A. - News 02-2023
Newsletter Luty 2023
Newsletter IC&PARTNERS POLAND – 2023-02
info@icpartnerspoland.pl


Nowelizacja kodeksu pracy
Sejm uchwalił największą nowelizację kodeksu pracy od lat. Wprowadzenie zmian wymusiło prawo unijne, ale o części uprawnień, np. wydłużeniu urlopu rodzicielskiego, zdecydował rząd. Nowe przepisy trafiły teraz do Senatu. Mają wejść w życie — w większości — po upływie 21 dni od ogłoszenia. Poniżej najistotniejsze zmiany:

1. Dłuższy urlop rodzicielski
Nowe przepisy przewidują wydłużenie urlopu rodzicielskiego o dodatkowe dwa miesiące. Jego wymiar formalnie wzrośnie z obecnych 32 tygodni do 41 tygodni. Ten dodatkowy czas w praktyce będzie dedykowany ojcom, tzn. przepadnie, jeśli nie go nie wykorzystają (dni wolne nie będą przechodzić na matkę). Wspomniane dwa dodatkowe miesiące będą płatne w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru. Co istotne prawo ojca do skorzystania z urlopu nie będzie zależeć od tego, czy ma je matka dziecka (czyli czy jest np. pracownicą lub prowadzi własną działalność i opłaca składkę chorobową).

2. Nadgodziny i delegacja za zgodą
Pracownika wychowującego dziecko do 8. roku życia nie będzie można bez jego zgody:

- zatrudniać w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej, 

- obejmować systemem przerywanego czasu pracy (z maksymalnie 5-godzinną przerwą w trakcie doby),
- delegować poza stałe miejsce pracy.

3. Urlop opiekuńczy
Projekt przewiduje wprowadzenie 5-dniowego urlopu opiekuńczego. Będzie on udzielany w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny (rodzicom, dzieciom lub małżonkowi) albo osobie, która mieszka z pracownikiem.  

4. Zwolnienie od pracy w związku z siłą wyższą
Kolejne dodatkowe dwa dni wolnego będzie można zyskać, korzystając ze zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika, czyli np. w razie powodzi lub innych klęsk żywiołowych albo katastrof, a także w przypadku uszkodzenia domu, wypadku dziecka w szkole, nagłej choroby członka rodziny itp. Czas zwolnienia – w przeciwieństwie do urlopu opiekuńczego – będzie płatny, ale w wysokości połowy przysługującego wynagrodzenia. Omawiane wolne będzie można wykorzystać w dniach (dwa dni rocznie) lub w godzinach (16 godzin).

5. Dłuższa przerwa w pracy, nawet o 30 minut
Po zmianach pracownicy pracujący więcej niż 9 godzin dziennie zyskają drugi wolny kwadrans. Jeśli zaś ich dniówka przekracza 16 godzin, to będą mieć prawo do trzech 15-minutowych przerw. 

6. Trudniej będzie zwolnić osoby na umowach o pracę na czas określony
Nowe przepisy zakładają, że pracodawca będzie musiał uzasadniać wypowiedzenie umowy na czas określony i konsultować je z reprezentującym pracownika związkiem zawodowym. Obecnie takie wymogi dotyczą tylko wymówienia umowy na czas nieokreślony.Jeśli wspomniane osoby odwołają się od zwolnienia do sądu (co będzie prostsze, bo można kwestionować przyczynę wskazaną przez pracodawcę), to będą mogły domagać się przywrócenia do pracy, a nie jedynie odszkodowania.

7. Nowe zasady stosowania umów na okres próbny
Maksymalny czas trwania umowy próbnej będzie zależał od długości umowy na czas określony, jaką firma będzie chciała zawrzeć z zatrudnionym po okresie próby.

Zgodnie z ustawą kontrakty na okres próbny będzie można zawierać na czas nieprzekraczający:
• jednego miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż sześć miesięcy,

• dwóch miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej sześć miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy,
• trzech miesięcy — w pozostałych przypadkach (czyli np. gdy po okresie próbnym firma od razu chce zawrzeć umowę na czas nieokreślony).

Dwa pierwsze z wymienionych terminów będzie można dodatkowo wydłużyć o maksymalnie jeden miesiąc. Ponowne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie dopuszczalne, jeżeli ma być on zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

8. Nowe obowiązki informacyjne i związane ze szkoleniami
Nowelizacja kodeksu pracy przewiduje też wiele drobniejszych, szczegółowych zmian, które mają ułatwić zatrudnionym dostęp do rzetelnej informacji o warunkach zatrudnienia. Firma ma dodatkowo informować m.in. o zasadach przechodzenia ze zmiany na zmianę (jeśli w firmie jest stosowana praca zmianowa) oraz o prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy. Co istotne, jeśli firma musi przeprowadzić dane szkolenia na określonym stanowisku pracy (bo np. wynika to z przepisów prawa lub układu zbiorowego pracy) to mają się one odbywać na koszt pracodawcy oraz w miarę możliwości, w godzinach pracy zatrudnionego. Czas szkolenia odbywanego poza dniówką będą wliczać się do czasu pracy.

9. Prawo do polepszenia warunków zatrudnienia
Raz w roku pracownik będzie mógł wnioskować do firmy np. o umowę na czas nieokreślony lub o cały etat (jeśli jest zatrudniony odpowiednio na czas określony lub na część etatu). Pracodawca ma — w miarę możliwości — uwzględniać taki wniosek zatrudnionego. Jeśli odmówi, to będzie musiał wskazać przyczynę swojej decyzji.

10. Rodzice małych dzieci z lepszą ochroną przed zwolnieniem
Nowe przepisy jednoznacznie przewidują, że pracownicy będą chronieni przed zwolnieniem nie tylko np. w okresie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, ale już od momentu złożenia wniosku o takie wolne na opiekę nad dzieckiem.

Przepisy będą też chronić osoby domagające się transparentnych warunków zatrudnienia. Jednoznacznie wskażą, że przyczyną wypowiedzenia umowy nie może być:

• domaganie się informacji o warunkach zatrudnienia (np. o przysługujących szkoleniach),
• wystąpienie z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy lub wymiaru pracy,
• jednoczesne, równoległe zatrudnienie w innej firmie (oczywiście nadal możliwe będzie jednak zawieranie umów o zakazie konkurencji).

 

Slim VAT 3 przyjęty przez rząd
24 stycznia 2023 r. rząd przyjął kolejny pakiet rozwiązań mający na celu ułatwienie w rozliczaniu podatku od towarów i usług, tzw. Slim VAT 3. 

Projekt przewiduje m.in.:
• podwyższenie limitu wartości sprzedaży małego podatnika z 1,2 mln eur do 2 mln eur, co umożliwi większej ilości podatników stosowanie metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT.

• rezygnację z wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu VAT z tego tytułu. Faktura nie będzie zatem stanowiła formalnego warunku odliczenia VAT. W konsekwencji podatek naliczony i należny z tytułu WNT będą zawsze rozliczane w tym samym okresie rozliczeniowym;

• możliwość składania korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

• doprecyzowanie jednej generalnej zasady w zakresie przeliczenia kursu waluty obcej w wystawianych fakturach korygujących in plus oraz in minus: zasadniczo kurs przyjmowany do przeliczenia kwoty korekty podstawy opodatkowania na fakturze korygującej ma być tym samym kursem, który został przyjęty dla pierwotnego rozliczenia.

• W ramach oszczędności w systemie finansów publicznych, rezygnację z obligatoryjnego wydawania przez organy podatkowe postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty/ nadpłaty/ zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę.

Ministerstwo Finansów planuje, że pakiet SLIM VAT3 wejdzie w życie 1 kwietnia 2023 r.

Tymczasem w wypowiedzi prasowej Ministerstwo Finansów zapowiedziało już kolejny pakiet Slim VAT 4. Szczegóły nie są jeszcze znane. Wiadomo, że prace nad nowym pakietem miałyby się rozpocząć w 2024 r.


Ważniejsze zmiany w podatkach w 2023 r.
• Od stycznia 2023 r.  opodatkowanie przychodów z tytułu najmu prywatnego będzie możliwe tylko w formie ryczałtu (nie będą już mogły opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej);

Podatnicy, którzy wynajmują lokale mieszkalne w ramach działalności gospodarczej, od 2023 roku nie będą mogli amortyzować tych lokali i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych;

• W 2023 roku będzie obowiązywać skala podatkowa PIT wprowadzona w trakcie 2022 roku: stawka podatku w pierwszym progu podatkowym będzie wynosić 12% do kwoty 120 tys. zł i 32% od nadwyżki ponad 120 tys. zł. Kwota wolna od podatku będzie wynosić 30 tys. zł;

• Od 2023 roku podatnicy (pracownicy, zleceniodawcy, osoby zatrudnione na umowę o dzieło) będą składali płatnikom (pracodawcom) wszystkie oświadczenia i wnioski w sposób przyjęty u danego płatnika. To oznacza, że te dokumenty będą mogły być składane w formie papierowej, elektronicznej albo na przykład za pośrednictwem systemu kadrowo-płacowego płatnika (pracodawcy);

• Odroczono wejście w życie zmian w limitach płatności gotówkowych. Od 2023 roku planowano wprowadzenie nowego (niższego) limitu płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami (obniżenie z 15 tys. do 8 tys. zł) oraz wprowadzenie nowego limitu dla płatności gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (konsumentów) na rzecz przedsiębiorców (20 tys. zł). Wejście w życie nowych limitów zostało jednak odroczone o rok i mają one obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2024 roku;

• W 2023 roku zaszło też wiele zapowiadanych wcześniej zmian w CIT, m.in.:

- uchylone zostały przepisy o ukrytej dywidendzie.
- Zawieszony został do końca 2023 r. podatek minimalny i zmieni się jego konstrukcja.
- Doprecyzowano przepisy dotyczące estońskiego CIT.
- Zmiany dotkną również zagadnienia związane z cenami transferowymi:

   uchylenie przepisów o pośrednich transakcjach rajowych;

  podniesienie progów dokumentacyjnych dla bezpośrednich transakcji rajowych do 2,5 mln zł dla transakcji finansowych i 500 tyś zł dla transakcji innych niż finansowe;

Zmiana terminu sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych: do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego oraz złożenie deklaracji TPR-C do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.


IC&Partners Poland S.A. 
Plac Powstańców Warszawy 2a
00-030 Warszawa
Tel:     +48 22 828 39 49
Fax:    +48 22 827 78 91
info@icpartnerspoland.pl  

#Newsletter #Poland #Polonia #Polska #Law #Tax #Accounting #Payroll
#Internazionalizzazione #IC #International #Consulting 
#ICPartners #ICPartnersPoland 

#SupportingBusinessWorldwide

 

IC&Partners Poland S.A. - News 12-2022
Newsletter Grudzień 2022