IC&Partners Poland S.A. - News 01-2024
Newsletter Styczeń 2024
Newsletter IC&PARTNERS POLAND – 2024-01
info@icpartnerspoland.plRząd Tuska III
13 grudnia 2023 r. wybrany został dwudziesty drugi Rząd RP, na którego czele stoi Premier Donald Tusk. Rząd popiera większościowa koalicja złożona z Koalicji Obywatelskiej (KO), Polska 2050 (P2050), PSL i Lewicy (LEWICA).

Minimalne wynagrodzenie w 2024 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. - poz. 1893), minimalne wynagrodzenie za pracę:

- od 1 stycznia 2024 r. wynosi             4.242 zł brutto, a
- od 1 lipca 2024 r. wynosi                   4.300 zł brutto.

W tym samym rozporządzeniu określono także, że minimalna stawka godzinowa wynosi:

- od 1 stycznia 2024 r.                           27,70 zł brutto, a
- od 1 lipca 2024 r.                                  28,10 zł brutto.

Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy, aneks (zmianę umowy o pracę podwyższającą wynagrodzenie co najmniej do płacy minimalnej) pracodawca ma obowiązek wręczyć wszystkim pracownikom, których wynagrodzenie (niższe niż minimalne wynagrodzenie) zostało określone kwotowo.

Obowiązkowy KSeF nie będzie wprowadzony w 2024 r. 
Na konferencji prasowej w dniu 19 stycznia 2024 r. minister finansów Andrzej Domański poinformował, że w 2024 roku nie zostanie uruchomiony obowiązkowy Krajowy System e-Faktur.  KSeF będzie jeszcze poddany audytowi w celu wykrycia i naprawy błędów, głównie w przepustowości systemu. Minister finansów nie wskazał żadnej nowej daty uruchomienia obowiązkowego e-fakturowania przy użyciu KSeF. IC&Partners Poland będzie na bieżąco monitorować sytuację wejścia w życie obowiązkowego KSeF. Od 1 stycznia 2022 r. KSeF jest rozwiązaniem dobrowolnym do którego podatnicy mogą przystąpić.

Ceny energii elektrycznej dla firm w 2024 r.
Wysokie ceny energii elektrycznej skłoniły ustawodawcę do przedłużenia niektórych mechanizmów pomocowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Głównym rozwiązaniem wspierającym tę grupę przedsiębiorców w zakupie energii elektrycznej jest zastosowanie cen maksymalnych, których obowiązywanie zostało przez ustawodawcę przedłużone do 30 czerwca 2024 r. Cena maksymalna energii elektrycznej dla wspomnianej grupy ustalona została na poziomie 693 zł/MWh netto (nie uwzględniając podatku VAT oraz podatku akcyzowego).

Przepisy ustawowe ograniczają stosowanie ceny maksymalnej jedynie do zakresu w jakim przedsiębiorca zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Warunkiem formalnym skorzystania z ceny maksymalnej jest złożenie przez przedsiębiorcę "oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego oświadczenie za odbiorcę uprawnionego". Oświadczenie w formie pisemnej albo elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) powinno zostać złożone do sprzedawcy energii.

Stopa procentowa oraz marża dla potrzeb cen transferowych na 2024 r.
W dniu 29 grudnia 2023 r. w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Obwieszczenie określa rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży, które są potrzebne do wyznaczenia oprocentowania transakcji pożyczki, kredytu lub emisji obligacji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, uprawniającego do skorzystania z uproszczenia safe harbour dla potrzeb cen transferowych. 

Zgodnie z obwieszczeniem, dla umów:

• w PLN dopuszczono stosowanie bazowej stopy procentowej opartej o wskaźnik WIBOR 3M albo WIRON 3M Stopa Składana,
• w EUR – EURIBOR 3M,
• w dolarach amerykańskich: 90-day Average SOFR,
• w funtach brytyjskich: SONIA 3M Compound Rate, 
• dodatkowo, dla umów w dolarach amerykańskich albo funtach brytyjskich zawartych przed dniem 1 stycznia 2022 r. dopuszczono kontynuację stosowania bazowej stopy procentowej opartej o wskaźniki LIBOR USD 3M i LIBOR GBP 3M.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że zaprzestanie opracowywania LIBOR USD 3M planowane jest na koniec września 2024 r., natomiast wskaźnika LIBOR GBP 3M już z końcem marca 2024 r.

Marża:
• dla pożyczkobiorcy wynosi maksymalnie 3,1 punktu procentowego,
• dla pożyczkodawcy wynosi minimalnie 2,2 punktu procentowego,

Obwieszczenie obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 roku wchodzi w życie podatek minimalny
Od 2024 r. podatek minimalny będą musieli zapłacić podatnicy CIT i podatkowe grupy kapitałowe, którzy w roku podatkowym:

• ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe albo, 
 mieli podatkową rentowność, czyli udział dochodów w przychodach (nie są brane pod uwagę zyski kapitałowe), nie większą niż 2 proc.

Stawka minimalnego podatku wynosi 10 proc. podstawy opodatkowania obliczonej zgodnie z art. 24ca ust. 3 ustawy o CIT. Podatek jest płatny w momencie rozliczenia rocznego, a więc zasadniczo do końca marca następnego roku, zatem po raz pierwszy liczony będzie na początku roku 2025.
IC&Partners Poland S.A. 
Plac Powstańców Warszawy 2a
00-030 Warszawa
Tel:     +48 22 828 39 49
Fax:    +48 22 827 78 91
info@icpartnerspoland.pl  

#Newsletter #Poland #Polonia #Polska #Law #Tax #Accounting #Payroll
#Internazionalizzazione #IC #International #Consulting 
#ICPartners #ICPartnersPoland 
#SupportingBusinessWorldwide

Jak robić biznes w Polsce: możliwości rozwoju w 2024 roku
Invest in Poland in 2024