IC&Partners Poland S.A. - News 12-2022
Newsletter Grudzień 2022


Newsletter IC&PARTNERS POLAND – 2022-12

info@icpartnerspoland.plZMIANY W STAWKACH VAT W 2023 R.
Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 grudnia 2022 r. wraz z początkiem 2023 r. będą obowiązywały obniżone stawki VAT na wybrane towary i usługi.  Towary spożywcze tzw. pierwszej potrzeby, wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, tj. objęte przed 1 lutego 2022 r. stawką w wysokości 5 proc., a następnie w ramach tarczy antyinflacyjnej – do 31 grudnia 2022 r. stawką 0 proc, głównie takie jak mięso, produkty mleczarskie czy warzywa do połowy roku 2023 będą objęte zerową stawką VAT.

Stawka VAT na towary wykorzystywane w produkcji rolnej, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024, będzie obniżona do 8%.

Rozporządzenie przewiduje ponadto utrzymanie do końca czerwca 2023 r. stawki VAT 0% na darowizny na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego – przekazywanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie.

GRUPA VAT
Do ustawy o VAT zostanie wprowadzona nowa kategoria podatników VAT. Grupa VAT oznacza grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik VAT. Od 1 stycznia 2023 r., firmy powiązane będą mogły rozliczać się wspólnie, jako jeden podatnik. Najważniejszą korzyścią płynącą z utworzenia grupy VAT jest neutralność obrotów pomiędzy członkami grupy. Ponieważ obroty w ramach grupy nie podlegają VAT i nie są dokumentowane fakturami, to przestaje również obowiązywać konieczność stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split paymentu), czy weryfikacji kontrahenta w wykazie podatników. Podatnikiem jest grupa VAT jako całość, więc składany jest także jeden zbiorczy JPK, zamiast odrębnych JPK dla każdego podmiotu. Podmioty, które będą chciały utworzyć Grupę VAT nie muszą posiadać statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej na gruncie CIT. Muszą one być jednak powiązane jednocześnie finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. W przypadku powiązania finansowego przyjęte zostało kryterium 50-proc. udziału kapitałowego. Chodzi o to by, jeden z podatników posiadał bezpośrednio ponad 50 proc. udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub ponad 50 proc. praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50 proc. prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy. Grupy VAT będą mogły tworzyć w Polsce krajowe podmioty oraz polskie oddziały zagranicznych podmiotów. Rozwiązanie to będzie otwarte dla każdej formy prawnej, w tym dla małego i średniego biznesu.

ULGA NA ZŁE DŁUGI 2023
Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy CIT i PIT dokonujący odpowiednich zwiększeń lub zmniejszeń, wynikających z ulgi na złe długi, nie będą już obowiązani wykazywać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia. Regulacja ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2023
Od 1 stycznia 2023 r. koszty składek na ubezpieczenia społeczne, m.in. ze stosunku pracy w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, będą stanowiły koszty podatkowe w miesiącu, za który należności te są wymagane, pod warunkiem, że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów.

PODATEK MINIMALNY
Jedną z założeń reformy podatkowej, wprowadzonej w ramach “Polskiego Ładu”, jest podatek minimalny. Miał on na celu obciążenie daniną podatników podatku CIT wykazujących chroniczne straty bądź wykazujących dochody na granicy rentowności. Przewidziany minimalny podatek dochodowy w wysokości 10% podstawy opodatkowania dedykowany jest spółkom będącym polskimi rezydentami, a także podatkowym grupom kapitałowym. Zgodnie z nowelizacją z 7 października 2022 r., został wydłużony pierwotny okres zwolnienia z zapłaty minimalnego podatku dochodowego, z 31 grudnia 2022 r. o kolejny rok - do 31 grudnia 2023 r. Podstawa opodatkowania będzie naliczana według dwóch metod- do wyboru podatnika. Z podatku zostaną zwolnieni między innymi: mali podatnicy, podatnicy postawieni w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, podatnicy, których rentowność podatkowa w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych przekraczała 2%.

PODATEK CIT OD PRZERZUCANYCH DOCHODÓW
Zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzane przez Polski Ład obejmują również dodatkowe obciążenia fiskalne, które mają prowadzić do dalszego uszczelniania istniejącego w Polsce systemu podatkowego. Takim nowym obciążeniem ma być podatek od przerzuconych dochodów uregulowany w art. 24aa ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie możliwości uzyskania korzyści podatkowej poprzez schematy podatkowe, których celem jest transfer dochodów z wartości niematerialnych i prawnych do jurysdykcji podatkowej o niskiej efektywnej stawce opodatkowania. Stawka podatku od przerzuconych dochodów została określona na takim samym poziomie jak podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych i wynosi 19%.

Od 1 stycznia 2023 r. w związku z transakcjami z podmiotami powiązanymi, niebędącymi polskimi rezydentami, koszty z tytułu usług wskazanych w ustawie o CIT będą objęte podatkiem od przerzuconych dochodów, chyba że podatnik udowodni, że nie zachodzi jeden z warunków wyłączających opodatkowanie.

GWARANCJE PŁATNICZE DLA EKSPORTERÓW
KUKE jest oficjalną agencją ubezpieczeń kredytów eksportowych, która jako jedyna w Polsce oferuje ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa wspierające ekspansję krajowych eksporterów na świecie. KUKE udziela gwarancji płatniczych zabezpieczających terminową spłatę zobowiązań eksportera wobec swoich dostawców w Polsce i za granicą. Eksporter może również zabezpieczyć spłatę swoich zobowiązań wobec banków i firm faktoringowych finansujących faktury wystawiane przez jego dostawców. Eksporter dokonując zakupu dostaw lub usług może dzięki gwarancji KUKE uzyskać korzystniejsze warunki płatności, w szczególności odroczenie płatności (kredyt kupiecki), od swojego dostawcy i zabezpieczyć płatność w wysokości 80 proc. swojego zobowiązania gwarancją KUKE. Eksporter dzięki gwarancjom zyskuje doskonałe narzędzie do negocjowania dostaw na lepszych warunkach finansowych z partnerami z całego świata, w tym z Polski. Jeśli zagraniczny dostawca preferuje gwarancję znanego sobie lokalnego banku, KUKE może regwarantować takie transakcje, zabezpieczając zobowiązanie eksportera.


IC&Partners Poland S.A. 
Plac Powstańców Warszawy 2a
00-030 Warszawa
Tel:     +48 22 828 39 49
Fax:    +48 22 827 78 91
info@icpartnerspoland.pl  

#Newsletter #Poland #Polonia #Polska #Law #Tax #Accounting #Payroll
#Internazionalizzazione #IC #International #Consulting 
#ICPartners #ICPartnersPoland 
#SupportingBusinessWorldwide
IC&Partners Poland S.A. - News 11-2022
Newsletter Listopad 2022