IC&Partners Poland S.A. - News 12-2021
Newsletter Grudzień 2021

IC&Partners Poland S.A. - Newsletter Grudzień 2021


Składka zdrowotna dla członków zarządu

Od 1 stycznia 2022r. przychody otrzymywane z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu na mocy uchwały będą stanowić podstawę do obowiązkowej 9% składki zdrowotnej. Zgłaszającym do ubezpieczenia oraz płatnikiem składek będzie podmiot wypłacający wynagrodzenie, a więc spółka. Składka ta nie będzie mogła być odliczona od podatku dochodowego. Warto podkreślić, że członkowie zarządów, którzy nie otrzymują wynagrodzenia z racji pełnionej funkcji nie będą objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Składkę natomiast będą płacili również członkowie zarządów spółek zagranicznych, o ile dana osoba podlega polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych. Osoby, które wykonują obowiązki członków zarządu w polskich spółkach, ale jednocześnie podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych w jednym z krajów UE/EOG lub w innym kraju, z którym Polska zawarła umowę dotyczącą zabezpieczenia społecznego (np. USA, Kanada czy Australia), nie będą objęci polskimi składkami. Taki członek zarządu będzie musiał udowodnić, że podlega systemowi ubezpieczeń społecznych za granicą, przedstawiając aktualny formularza A1 wydanego przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową. 

 

Struktura logiczna e- Faktury

Ministerstwo Finansów poinformowało, że na platformie ePUAP została opublikowana struktura logiczna e-Faktury (FA_VAT). Opublikowany wzór uwzględnia uwagi zgłoszone podczas testów do roboczej wersji struktury. e-Faktura będzie obowiązywać polskich przedsiębiorców dobrowolnie od 1 stycznia 2022 roku jako jedna z form dokumentowania sprzedaży - obok faktur papierowych i faktur elektronicznych. Ministerstwo planuje, aby w 2023 r. przedsiębiorcy obowiązkowo korzystali z e-Faktury.

 

Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku

Ustawa podatkowa wprowadzająca Polski Ład zmienia zasady korzystania z samochodów firmowych. Częstą praktyką wśród przedsiębiorców jest obecnie leasingowanie pojazdu przez kilka lat, przeprowadzenie na koniec okresu umowy leasingowej tzw. wykupu prywatnego, a następnie sprzedaż auta bez obciążeń podatkowych po minimum 6 miesiącach. Te korzystne i wygodne zapisy spowodowały, że leasing jest popularniejszą niż wynajem długoterminowy formą finansowania samochodów. Po wprowadzeniu zmian podatkowych, przede wszystkim ze względu na opodatkowaniem sprzedaży auta, dużo korzystniejszy stanie się wynajem długoterminowy. Według niektórych analiz, leasing będzie o ok. 20% droższy od wynajmu.

 

Zmiany w stosowaniu estońskiego CIT

Od 2022 r.  więcej podatników będzie mogła stosować estoński CIT. Podmiotami uprawnionymi do tej formy opodatkowania będą także spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjne. Dodatkowo został zniesiony limit przychodów rocznych – do końca 2021 r będzie wynosić 100 mln zł rocznie oraz zniesiono warunek, który zobowiązuje podatników do utrzymywania na określonym poziomie nakładów inwestycyjnych lub wydatków na wynagrodzenia.

Należy jednak pamiętać, że nadal, aby przystąpić do systemu estońskiego:

 

  • udziałowcami muszą być wyłącznie osoby fizyczne, a sama spółka nie może być udziałowcem w innych spółkach,

  • mniej niż 50 proc. przychodów stanowią przychody pasywne (np. odsetki, należności licencyjne, gwarancje)

  • muszą zostać spełnione wymogi dotyczące liczby pracowników (co do zasady co najmniej 3 osób na umowę o pracę lub zlecenie).

 

Nowy limit transakcji gotówkowych B2B oraz B2C w Polskim Ładzie

W ramach Polskiego Ładu, od 2022 roku rząd wprowadził obniżenie limitu płatności gotówkowych B2B z 15 tys. do 8 tys. zł. Dodatkowo, został wprowadzony limit płatności gotówkowych dla osób prywatnych, który wynosi 20 tys. Należy więc pamiętać, że od 1 stycznia 2021 r. jeśli cała płatność do transakcji między przedsiębiorcami na kwotę powyżej 8000 zł zostanie dokonana gotówką, to wydatek ten w całości nie będzie stanowił kosztu; płatność gotówką do transakcji w kwocie do 8000 zł stanowi koszt podatkowy. Konsument natomiast ma obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty (transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji).

 

Korzyści podatkowe dla holenderskich spółek BV (Besloten Vennootschap)

W ostatnich latach Holandia, pragnąc przyciągnąć na swój rynek jak najwięcej firm zagranicznych, dużo zainwestowała w tworzenie przyjaznego dla biznesu otoczenia. Kraj ten oferuje obecnie wiele korzystnych rozwiązań podatkowych dla zagranicznych inwestorów. Poniżej przedstawiamy główne korzyści, jakie Holandia oferuje zagranicznej firmie lub inwestorowi przy zakładaniu holenderskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tzw. BV:  

1. Prawo holenderskie przewiduje niższe opodatkowanie u źródła odsetek, dywidend i należności licencyjnych wypłacanych przedsiębiorstwom holenderskim oraz w większości przypadków, zwalnia z opodatkowania zyski kapitałowe osiągnięte ze zbycia akcji kwalifikujących się do zwolnienia (umowy zawarte z około 100 państwami).

2. Holandia posiada jedną z największych sieci umów inwestycyjnych na świecie. Posiadanie holenderskiej spółki BV zapewnia dostęp do tej międzynarodowej sieci, w skład której wchodzi około 100 państw. Sieć ta zazwyczaj chroni przed wywłaszczeniem i dyskryminacją w taki sposób, że inwestorzy zagraniczni traktowani w taki sam sposób jak inwestorzy krajowi lub inwestorzy z państw trzecich. Wykorzystanie holenderskiej spółki w strukturze korporacyjnej może zabezpieczyć przed interwencją zagranicznych rządów poprzez włączenie klauzul dotyczących rozstrzygania sporów, umożliwiających międzynarodowy arbitraż i możliwość skorzystania z krajowego systemu sądownictwa.

3. Dostęp do europejskich dyrektyw w sprawie obniżenia podatku u źródła od płatności między przedsiębiorstwami.

4. Całkowite zwolnienie z opodatkowania dochodów zagranicznych spółek zależnych. System zwolnień z tyt. udziałów nie pozwala na opodatkowanie w Holandii kwalifikujących się do zwolnienia dywidend i zysków kapitałowych, jeżeli holenderska spółka holdingowa posiada udziały w podmiocie zależnym w wysokości co najmniej 5% i spełnia co najmniej jeden z poniższych wymogów:

A) łączne aktywa spółki zależnej składają się w mniej niż 50% z nieopodatkowanych inwestycji pasywnych.

B) Celem inwestycji w jednostkę zależną jest uzyskanie wyższego zysku niż ten, którego można oczekiwać przy normalnym zarządzaniu aktywami.

5. Spółka zależna podlega realistycznym według standardów holenderskich obciążeniom podatkowym w wysokości około 10%. Ponadto, prawo holenderskie przewiduje zwolnienie z opodatkowania dochodów pochodzących z zagranicznych oddziałów i zakładów prowadzonych przez podmioty holenderskie oraz efektywną podatkowo repatriację zysków.

6. Ulga innowacyjna poprzez opodatkowanie zysków z kwalifikujących się do ulgi wartości niematerialnych i prawnych stawką w wysokości 5%.

7. Pożyczki (w tym dług hybrydowy) oraz umowy dotyczące własności intelektualnej bez podatku u źródła od odsetek, usług i należności licencyjnych, nawet jeśli są one wypłacane do "rajów podatkowych".

8. Ulgi dla przedsiębiorstw holenderskich przy zakładaniu działalności gospodarczej w UE.

9. Odroczenie podatku z tytułu reorganizacji spółek.

10. Możliwość utworzenia grupy podatkowej (uzależniona od pewnych warunków, w przypadku podmiotów zależnych, bezpośrednio kontrolowanych przez przedsiębiorstwa holenderskie), która pozwala na wspólne opodatkowanie jako jednego podatnika.


11. Możliwość odroczenia opodatkowania zysków kapitałowych osiągniętych ze sprzedaży lub przekształcenia majątku przedsiębiorstwa, materialnego lub niematerialnego, który nie jest utrzymywany jako inwestycja pasywna.

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi założenia spółki BV, jej charakterystyką i korzyściami podatkowymi prosimy o kontakt z IC&Partners Poland S.A..

IC&Partners Poland S.A. - News 11-2021
Newsletter Listopad 2021