IC&Partners Poland S.A. - News 11-2022
Newsletter Listopad 2022
Newsletter IC&PARTNERS POLAND – 2022-11

info@icpartnerspoland.plKILOMETRÓWKA DOSTOSOWANA DO AKTUALNYCH KOSZTÓW ŻYCIA
Ministerstwo Infrastruktury planuje podwyższyć obecnie obowiązujące, maksymalne stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych do celów służbowych, które są określone w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. poz. 271, z późn. zm. Stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego pojemności silnika powyżej 900 cm3 ma wynosić 1,038 zł / km. Wejście w życie nowelizacji jest spodziewane jeszcze w tym roku.

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH
Resort zdrowia opracował projekt rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w celu podniesienia jakości przeprowadzanych w Polsce  badań profilaktycznych. Obowiązujące dziś standardy badań lekarskich nie biorą pod uwagę nowych czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia i nie przystają do potrzeb zdrowotnych pracowników. Opracowano nowy załącznik do projektu rozporządzenia dotyczący zakresu i częstotliwości badań profilaktycznych pracowników, uwzględniający optymalizację wykonywania dodatkowych konsultacji lekarskich oraz włączenie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób wpływających na możliwość wykonywania pracy i długotrwałego utrzymywania aktywności zawodowej.

PROJEKT USTAWY O AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Resort pracy przygotował projekt ustawy o aktywności zawodowej, którego ideą jest włączenie do zatrudnienia osób wykluczonych ze względu na miejsce zamieszkania, a przez to przeciwdziałanie wyludnianiu się mniejszych miejscowości i zrównoważony rozwój kraju. Projekt zakłada, że przedsiębiorcy, którzy zdecydują się utworzyć miejsce pracy zdalnej na obszarach wskazanych przez ministerstwo otrzymają dopłatę w wysokości dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli ok. 7000 zł do każdego, nowego miejsca zatrudnienia. Grant przysługiwał będzie, gdy miejsce pracy zajmie osoba młoda, wchodząca na rynek pracy, osoba w wieku do lat 40, która jest w początkowych fazach rozwoju rodziny lub osoba sprawująca opiekę nad osobą zależną. Ponadto pracodawcy otrzymają do 900 zł (czyli ¼ minimalnego wynagrodzenia) dodatku do wynagrodzenia przez rok dla pracującego rodzica na pół etatu, pod warunkiem, że rodzic ten wraca na rynek pracy po okresie urlopu związanego z rodzicielstwem.

LIMITY PODATKOWE 2023
Średni kurs euro publikowany przez NBP pierwszego dnia roboczego października decyduje o ważnych limitach podatkowych obowiązujących w następnym roku. Znamy już kurs euro z 3 października 2022 r. (4,8272 zł), a więc znane są już limity podatkowe na 2023 rok.

 • Księgi rachunkowe w 2023 roku – limit
Księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości będą mieli obowiązek prowadzić w 2023 roku ci podatnicy rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i przedsiębiorstwa w spadku – wykonujące działalność gospodarczą), którzy w 2022 r. uzyskali przynajmniej 9.654.400,- zł (2.000.000,- euro x 4,8272 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych.

• Mały podatnik VAT 2023 – limity
Aktualnie status małego podatnika VAT i korzyści podatkowe z tym związane (możliwość stosowania rozliczeń kwartalnych VAT i metody kasowej) ma ten podatnik VAT, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku - czyli brutto) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. ale na podstawie projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie SLIM VAT 3, limit dla małego podatnika VAT ma zostać podwyższony w 2023 roku do 2 mln euro. A więc w przeliczeniu na PLN limit sprzedaży brutto zarejestrowanej w 2022 r. (zaokrąglany do 1000 zł) dla określenia małego podatnika VAT w 2023 r. wynosić będzie 9.654.000 zł.

 • Status małego podatnika PIT albo małego podatnika CIT
Status ten w 2023 roku będzie miał podatnik, którego wartość przychodu ze sprzedaży brutto (z VAT) w 2022 roku nie przekroczyła 9.654.400 - zł (2.000.000 - euro x 4,8272 zł).

• Stawka 9% CIT w 2023 roku – limit
Stawka 9 % CIT jest dostępna dla małych podatników CIT. Status małego podatnika CIT ma w 2023 roku ten podatnik, którego wartość przychodu ze sprzedaży brutto (z VAT) w 2022 roku nie przekroczyła 9.654.400 - zł (2.000.000 - euro x 4,8272 zł). Ale (dodatkowo) podatnik, który chce płacić CIT w 2023 roku wg stawki 9% nie może też przekroczyć w 2023 roku limitu 2 mln euro przychodów - ale obliczonego na podstawie średniego kursu euro z pierwszego dnia roboczego 2023 roku (będzie to kurs z 2 stycznia 2023 r.).

• Jednorazowa amortyzacja 2023 – limit dla małego podatnika PIT i małego podatnika CIT
Podatnicy, którzy w danym w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy mają możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro - a więc limit ten w 2023 roku to 241.000 - zł

• Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych – limit
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł. Kwota 100 000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, o której mowa w art. 22 ust. 1s, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

STOPA BEZROBOCIA W PAŹDZIERNIKU 2023
Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w październiku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1 proc. W najbliższym miesiącach spodziewany jest wzrost bezrobocia do 5,4 proc.


IC&Partners Poland S.A. 
Plac Powstańców Warszawy 2a
00-030 Warszawa
Tel:     +48 22 828 39 49
Fax:    +48 22 827 78 91
info@icpartnerspoland.pl  

#Newsletter #Poland #Polonia #Polska #Law #Tax #Accounting #Payroll
#Internazionalizzazione #IC #International #Consulting 
#ICPartners #ICPartnersPoland 
#SupportingBusinessWorldwide
BUSINESS FORUM 2022 - IC&P Poland
Business Forum 2022 - 19/10/2022 Gromada Hotel - Warszawa