IC&Partners Poland S.A. - News 11-2021
Newsletter Listopad 2021
IC&Partners Poland S.A. - Newsletter Listopad 2021 

 

Zmiany w urlopie rodzicielskim

Rząd polski, w związku z przyjęciem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158, tzw. dyrektywy work-life balance, powinien zaimplementować do sierpnia 2022 przepisy, które będą gwarantowały każdemu z rodziców minimum 2 miesiące urlopu rodzicielskiego (łącznie 4 miesiące). Na mocy przepisów ojciec będzie zobowiązany do skorzystania z urlopu ojcowskiego w naturze bez możliwości przeniesienia go na matkę. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej najprawdopodobniej nada przepisom odpowiednio długi okres vacatio legis, tak by zaczęły funkcjonować od początku 2023 r.

Ustawodawca musi dostosować dotychczasowe zasady w zakresie urlopów rodzicielskich. Może wydzielić dwa miesiące dla każdego rodzica z ustalonego i obowiązującego obecnie wymiaru urlopu (to wiązałoby się ze skróceniem urlopów kobiet do 10 miesięcy). Inną opcją jest wydłużenie świadczenia o kolejne dwa miesiące. Oczywiście pociągnie to za sobą skutki w postaci zwiększenia kosztów wypłacanych świadczeń. Innym problemem, z którym będą musieli się zmierzyć pracodawcy będzie konieczność zapanowania nad absencjami pracujących ojców, które spowodują nowe regulacje.

 

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców związane z Krajowym Systemem e-faktur

Eksperci przewidują, że obowiązek wystawiania ustrukturyzowanych faktur może przynieść przedsiębiorcom więcej obowiązków niż potencjalnych korzyści. Obecnie przy wystawianiu zwykłych faktur przedsiębiorca musi podać około 20 obowiązkowych informacji. Teoretycznie w stosunku do e-faktur będą mieć zastosowanie te same zasady, ale w praktyce trzeba będzie wskazać nawet do 300 pozycji. Wystawianie faktur stanie się więc bardzo czasochłonne. Zakres żądanych przez MF danych przekroczy co jest zawarte w unijnej dyrektywie VAT. Polska ma jednak starać się o ustanowienie wyjątku i możliwość zażądania większej liczby informacji. Faktura ustrukturyzowana musiałaby np. zawierać takie informacje jak nr EORI, adresy mailowe, numery telefonów, numer dokumentu WZ, rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów, dane identyfikacyjne przewoźnika, datę i godzinę rozpoczęcia transportu, adres miejsca wysyłki, globalny numer jednostki handlowej, symbol PKWiU, symbol Nomenklatury Scalonej czy typ skutku korekty w ewidencji. Do tej pory wiele danych tego rodzaju należało zaraportować dopiero na etapie raportowania JPK_V7. Tym samym konieczne może być – de facto – podwójne podawanie różnego rodzaju informacji, najpierw na fakturze, potem w ramach JPK.

 

Amnestia podatkowa

Jedną ze zmian, które wprowadzi ustawa „Polski ład”, jest amnestia podatkowa dla osób dobrowolnie ujawniających swoje ukryte przed władzami skarbowymi dochody. Do tej pory w przypadku wykrycia przez fiskus takich dochodów podatnik płacił 75 procentowy podatek. Nowa ustawa pozwoli zgłosić dochody z nieujawnionych źródeł z ostatnich pięciu lat. Nie będzie można zgłaszać nieprawidłowości w VAT ani przestępstw skarbowych. Wnioski w tych sprawach można składać od 1 października 2022 r. do 31 marca 2023 r. Od ujawnionych dochodów trzeba będzie zapłacić jednorazowo specjalny 8-proc. Podatek. Do tego trzeba będzie doliczyć opłatę od stosownego wniosku do urzędu skarbowego, która ma wynieść 1 proc. ujawnianego dochodu, nie mniej niż 1000 zł i nie więcej niż 30 tys. Zł. W sytuacji kiedy podatnik nie będzie pewny, czy nie dokonał naruszenia prawa podatkowego i czy może być objęty amnestią, musi czekać na opinię specjalnie powołanej Rady ds. Repatriacji Kapitału. Opinie będą kosztować 50 tys. Zł.

 

Opóźnienia w transakcjach handlowych po 1 stycznia 2022

Z dniem 1 stycznia 2022 roku kończy się okres przejściowy stosowania podwyższonego limitu dopuszczalnych opóźnień w transakcjach handlowych na gruncie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424; dalej: „Ustawa”). Powyższy zakaz dotyczy podmiotów niebędących podmiotami publicznymi, które opóźniają się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych w sytuacji, gdy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie w okresie 3 kolejnych miesięcy przez dany podmiot wynosi co najmniej 2 mln PLN. W dwóch pierwszych latach obowiązywania ustawy (2020-2021) podniesiono, jednakże limit do wysokości 5 mln PLN. Prezes UOKiK może na podmioty dopuszczające się wskazanych opóźnień wymierzyć karę administracyjną. Urząd łatwo identyfikuje takie podmioty dzięki wprowadzeniu obowiązku sporządzania sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty. Podmiotami zobowiązanymi do ich składania są obecnie nie tylko podatkowe grupy kapitałowe i podatnicy z przychodami przekraczającymi w poprzednim roku podatkowym kwotę 50 mln EUR, ale również, po raz pierwszy spółki, nieruchomościowe. W przypadku podatników CIT już prowadzących działalność, obowiązek dotyczy tych u których:

 

  • wartość bilansowa aktywów nieruchomościowych na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy stanowi co najmniej 50 proc. całości aktywów;

  • wartość ww. aktywów przekracza 10 mln PLN;

  • w roku poprzedzającym rok podatkowy co najmniej 60 proc. przychodów uzyskano z najmu, podnajmu, leasingu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze dotyczących nieruchomości lub z umów przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych.

 

 


 

 

 Export Veneto - Polska
To drugi najwyższy wzrost po amerykańskim, który w tym samym okresie wyniósł 66,6%, wartość eksportu wzrosła z 3,32 do 5,53 mld.