IC&Partners Poland S.A. - News 06-2023
Newsletter Czerwiec 2023


Newsletter IC&PARTNERS POLAND – 2023-06
info@icpartnerspoland.pl
Ważna zmiana dla pracodawców
Sejm zajmuje się kontrowersyjnym poselskim projektem, który przewiduje m.in. nowelizację przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Proponowane zmiany są niezwykle istotne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 4772 par. 2 k.p.c. sąd pracy uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, na wniosek pracownika będzie musiał nałożyć w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Jeżeli Sejm uchwali projekt w zaproponowanym brzmieniu, sąd pracy nie będzie miał innej możliwości, jak orzec o nakazaniu dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r.. Gdyby ustawa weszła w życie w proponowanym brzmieniu będzie to kolejny antybodziec do zawierania przez pracodawców umów o pracę na rzecz innych form legalnego zatrudnienia.

Pakiet Slim Vat 3
W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana potocznie SLIM VAT 3). Ta nowelizacja zawiera nie tylko zmiany w podatku VAT, ale także kilka zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Większość zmian wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2023 r..

Najważniejsze zmiany:

1. Podwyższono limit wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln EUR, co wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT.

2. Rozszerzono możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT (będzie można zapłacić nimi inne podatki np. podatek „cukrowy”).

3. Zrezygnowano z wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT - Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.


4. Doprecyzowano zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku, gdy faktura została wystawiona w walucie obcej) jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 p.p. nie ma obowiązku korekty).

5. Wprowadzono uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników). Wprowadzono nowy system dystrybucji paragonów elektronicznych.

6. Skonsolidowane zostało wydawanie wiążących informacji poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego do wydawania WIS (Wiążąca Informacja Stawkowa), WIA (Wiążącej Informacji Akcyzowej), WIT (Ważne Informacje Transakcyjne) oraz WIP (Wiążąca Informacja o Pochodzeniu). Zlikwidowano również opłatę za wydanie WIS.

7. O rok przesunięte zostały terminy wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg oraz ich przesyłania do organów podatkowych (JPK_PIT i JPK_CIT).

8. Wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn

Od 1 lipca 2023 r. wolne od podatku będą kwoty do wartości majątku:

36.120 PLN – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
27. 090 PLN – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
5. 733 PLN – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Świadectwa energetyczne
Od 28 kwietnia 2023 r. kara grzywny do 5 tys. PLN grozi sprzedawcy mieszkania (domu) lub wynajmującemu za niewywiązanie się z obowiązku przekazania nabywcy lub najemcy świadectwa charakterystyki energetycznej przy sporządzaniu aktu notarialnego umowy sprzedaży lub przy zawarciu umowy najmu.

Inflacja i przeciętne średnie wynagrodzenie maj 2023
Inflacja w Polsce w maju 2023 r. wyniosła 13 proc. – podał GUS. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2023 r. w porównaniu z majem 2022 r. było wyższe o 12,2% i wyniosło 7.181,67 PLN (brutto). Względem kwietnia tego roku wynagrodzenie zmniejszyło się 3,4

Podatki 2024
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o podatku PIT zgłoszony przez posłów Koalicji Obywatelskiej, w którym zaproponowano podwyższenie z początkiem 2024 r. kwoty wolnej od opodatkowania z obecnych 30 tys. PLN do 60 tys. PLN. W sytuacji, gdy podstawa opodatkowania jest niższa albo równa kwocie 120 tys. zł, podatek stanowić miałby różnicę 12 proc. podstawy wymiaru i kwoty 7,2 tys. PLN. W efekcie osoby otrzymujące wynagrodzenie w wysokości ok. 6 tys. PLN brutto miesięcznie miałyby w ogóle nie płacić podatku dochodowego.
IC&Partners Poland S.A. 
Plac Powstańców Warszawy 2a
00-030 Warszawa
Tel:     +48 22 828 39 49
Fax:    +48 22 827 78 91
info@icpartnerspoland.pl  

#Newsletter #Poland #Polonia #Polska #Law #Tax #Accounting #Payroll
#Internazionalizzazione #IC #International #Consulting 
#ICPartners #ICPartnersPoland 
#SupportingBusinessWorldwideIC&Partners Poland S.A. - News 05-2023
Newsletter Maj 2023