IC&Partners Poland S.A. - News 06-2021
Newsletter 06-2021

IC&Partners Poland S.A. - Newsletter Czerwiec 2021

 

Urlop rodzinny

Nowy projekt o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie 12-miesięcznego płatnego urlopu rodzinnego na opiekę nad chorymi rodzicami bądź urlopu na opiekę nad dzieckiem przez pracujące babcie lub dziadków. Urlop rodzinny będzie mógł wynosić rok, pół roku lub kilka miesięcy. Będzie możliwość jego podzielenia na kilka części w okresie kilku lat np. dwa miesiące w trakcie wakacji. Urlop rodzinny miałby być płatny na poziomie minimalnego wynagrodzenia krajowego, jednocześnie zachowana byłaby ciągłość w opłacaniu składek ZUS.

Ryczałtowa składka zdrowotna dla samozatrudnionych

Rząd wprowadził poprawkę do swojego programu „Nowy ład”. Początkowo program zakładał likwidację ryczałtowej składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Ogłoszono jednak, że w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, gdzie występują wysokie zyski, ale stosunkowo niskie koszty składka zdrowotna ma pozostać w formie ryczałtowej. Podstawą jej naliczania ma być cała średnia pensja, a to spowoduje jej wzrost o ok. 130zł.  Kolejna zmiana to obniżenie stawek ryczałtowego podatku PIT dla wolnych zawodów z obecnych 17 proc. do 14 proc.

Zmiana definicji pracownika

Projekt ustawy ma na celu uregulowanie statusu osób, które długotrwale wykonują pracę na rzecz jednej firmy zazwyczaj na umowie cywilnoprawnej i upowszechnienia zatrudniania w ramach stosunku pracy. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy „pracownikiem jest osoba zatrudniona  na  podstawie  umowy  o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.” Projekt ustawy proponuje modyfikację powyższej definicji pracownika, która miałaby brzmieć następująco: „Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, a także, w zakresie regulowanym niniejszą ustawą, osoba świadcząca pracę na podstawie innej umowy, w szczególności umowy o świadczenie usług, o ile wykonuje pracę osobiście, na stałe, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, w wymiarze dobowym czasu odpowiadającym wymiarowi nie mniejszemu niż 1/2 etatu umowy o pracę.” Jeżeli wszystkie wymienione warunki zostałaby spełnione tj. stałość i długotrwałość umowy (minimum sześć miesięcy), osobisty charakter pracy, wymiar czasu nie mniejszy niż pół etatu to osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, umowy o świadczenie usług, samozatrudnione oraz współpracujące w ramach umowy B2B uzyskałyby status pracownika zyskując uprawnienia urlopowe oraz ochronę ze stosunku pracy. Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Czy umowa zlecenie przejdzie do historii?

Program rządowy o nazwie „Nowy ład”, zapowiada pełne oskładkowanie umów zlecenia, co spowoduje zmniejszenie wynagrodzeń, a sama umowa w niewielkim stopniu będzie się różniła od umowy o pracę. Ma zostać wprowadzona zupełnie nowa forma zatrudnienia, która zapewnieni zleceniobiorcom prawa do urlopu wypoczynkowego i ochrony związanej z macierzyństwem. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

Praca zdalna na żądanie

Projekt nowelizacji kodeksu pracy wprowadza na stałe przepisy umożliwiające świadczenie pracy zdalnej. Nowością jest możliwość wnioskowania o pracę zdalną do 12 dni w ciągu roku. Za ten czas pracownik nie będzie miał prawa do zwrotu kosztów pracy zdalnej, tak jak będzie w przypadku pracowników zatrudnionych zdalnie na stałe.

Urlopowe zawieszenie działalności gospodarczej

Projekt zmiany ustawy przewiduje również prawo do zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców na czas urlopu wypoczynkowego. Prawną konsekwencją zmian ma być zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za czas przebywania na urlopie.

Regionalizacja płacy minimalnej

Przedstawiciele organizacji pracodawców wnieśli postulat o pilne zmiany w sposobie obliczania minimalnej pensji. Chcą jej regionalizacji. Wysokość płacy minimalnej w Polsce jest obecnie negocjowana na poziomie ogólnokrajowym, co nie uwzględnia lokalnej specyfiki. Pracodawcy uważają, że konieczne jest ujednolicenie płacy minimalnej dla poszczególnych regionów lub przynajmniej powiązanie jej ze średnią krajową. Płaca minimalna powinna wynosić jej połowę (w tym roku wysokość płacy minimalnej ma przekroczyć 53 proc. płacy średniej).

Wyrok TSUE w sprawie stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT

3 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok (sygn. C 931/19) w sprawie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (fixed establishment) na gruncie VAT. Wynajmowana w państwie członkowskim nieruchomość nie stanowi stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 43 dyrektywy Rady 2006/11., w sytuacji, gdy właściciel tej nieruchomości przedsiębiorca dysponuje jedynie zapleczem technicznym (np. nieruchomości) i nie ma na miejscu żadnych zasobów ludzkich umożliwiających samodzielne działanie, nie są spełnione kryteria uznania takiego stanu rzeczy za tworzący stałe miejsce działalności.

Kolejne odroczenie stosowania nowych przepisów dotyczących podatku u źródła

11 czerwca 2021 r. na stronach RCL zostały opublikowane projekty rozporządzeń odraczających stosowanie nowych zasad poboru podatku u źródła w PIT i CIT do końca 2021 r. Zgodnie z ww. przepisami wejście w życie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT), planowane początkowo na 1 stycznia 2019 r., zostanie odroczone po raz kolejny, tym razem do 31 grudnia 2021 r. Kolejne odroczenie motywowane jest pandemią COVID-19.

Projekty rozporządzeń w sprawie VAT e-commerce opublikowane przez Ministerstwo

W dniu 9 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało dwa projekty rozporządzeń określających zasady dokonywania zwrotów VAT w ramach nowych procedur szczególnych, które mają wejść w życie 1 lipca 2021 r. w ramach opiniowanego obecnie przez Senat pakietu VAT e-commerce. Jeden dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej. Drugi to projekt całkiem nowego rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom zagranicznym, które ubiegają się o zwrot podatku VAT w Polsce.

   

 
Ryzyko „obejścia podatków” przez przedsiębiorstwa, scenariusz włoski.