IC&Partners Poland S.A. - News 05-2023
Newsletter Maj 2023


Newsletter IC&PARTNERS POLAND – 2023-05
info@icpartnerspoland.pl





Płaca minimalna w 2024 r.
Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło z 3.010 zł do 3.490 zł. Kolejna podwyżka, tym razem do 3.600 zł, zacznie obowiązywać od lipca 2023 r. W związku z wysoką inflacją, minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wyniesie powyżej 4,2 tys. Zł. Minister rodziny i polityki społecznej zapowiedziała, że również w 2024 roku waloryzacja minimalnych świadczeń będzie dwukrotna, od 1 stycznia i od 1 lipca.
Przypominamy, że Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Fakturowanie elektroniczne - kogo nie obowiązuje?
Przypominamy, że korzystane z Krajowego Systemu e-faktur do końca czerwca 2024 roku jest dobrowolne. Zgodnie z najnowszymi zmianami do projektu, które wprowadzone zostały po konferencji uzgodnieniowej w lutym 2023 roku, termin wejścia w życie obowiązkowego KSeF został przesunięty na 1 lipca 2024 roku. Termin ten nie dotyczy wszystkich podatników. Korzystanie z KSeF ma być obowiązkowe od:

• 1 lipca 2024 roku - dla czynnych podatników VAT,
• 1 stycznia 2025 roku - dla podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT (nievatowcy).

Podmioty, które nie mają w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności, bądź mają takie miejsce, ale ono nie uczestniczy w dostawie nie mają obowiązku korzystania z faktur ustrukturyzowanych.
Podmioty zarejestrowane w Polsce wyłącznie do VAT i nieposiadające stałego miejsca prowadzenia działalności, na tym etapie prac nad przepisami, nie zostaną objęte obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. 
Z systemu KseF nie będzie można korzystać przy wystawianiu faktur dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Faktury konsumenckie (B2C) będą musiały być wystawiane poza KSeF. 

Fakturowanie elektroniczne - dodatkowe wymogi przy płatnościach za e-fakturę
W przypadku gdy płatność za e-fakturę zostanie zrealizowana w ramach mechanizmu podzielonej płatności, w komunikacie przelewu trzeba będzie podać numer KSeF tej e-faktury. Dodatkowo planuje się wprowadzenie w KSeF nowej funkcjonalności, możliwości przydzielenia zbiorczego identyfikatora dla co najmniej dwóch faktur wystawionych dla jednego odbiorcy. Jeżeli będziemy realizować zbiorczą płatność w ramach MPP, to konieczne będzie podanie takiego zbiorczego identyfikatora dla wszystkich opłacanych faktur. 
Planuje się wprowadzenie zmian do prawa przedsiębiorców i wymogu, aby przy płatności przelewem za e-faktury podatnik był obowiązany podać numer KSeF danej faktury (albo ich zbiorczy identyfikator). Regulacja ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Wdrożenie przepisów o sygnalistach 
Polska ma już półtoraroczne spóźnienie w implementacji unijnej dyrektywy 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (termin minął 17 grudnia 2021 r.). KE nałożyła nawet karę na Polskę za każdy dzień spóźnienia. Prace nad ustawą bardzo ostatnio przyspieszyły i wszystko wskazuje na to, że nowe przepisy mogą zostać przyjęte przez rząd lada chwila i trafić do Sejmu. Oznaczałoby to, że w środku wakacji wszystkie firmy zatrudniające powyżej 50 osób musiałyby w błyskawicznym tempie wdrożyć nowe regulacje. W myśl art. 62 zawierającego przepisy przejściowe ostatniej wersji projektu zmian, ustawa o sygnalistach ma wejść w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. art. 23, art. 24 ust. 1–5, art. 25, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Problem w tym, że te przepisy nakładają na podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób nowe obowiązki związane z wdrożeniem wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych po zgłoszeniu przez sygnalistę nieprawidłowości.
Na szczęście dopiero z dwumiesięcznym vacatio legis wejdzie w życie przepis przewidujący grzywnę za niewdrożenie procedury zgłoszeń wewnętrznych. Nawet jeżeli pracodawcy nie wdrożą tej procedury w terminie jednego dnia od ogłoszenia, to nie zostaną za to ukarani, o ile tylko zmieszczą się w terminie dwóch miesięcy.

Darmowe autostrady
Sejm uchwalił kilka dni temu ustawę znoszącą opłaty za odcinki autostrad zarządzane przez państwo. W tej samej regulacji wprowadzono zakaz wyprzedzania się ciężarówek na trasach szybkiego ruchu. Opłaty na państwowych odcinkach mają zostać zniesione 1 lipca 2023. Według zapowiedzi rządu, w niedługim czasie zostaną również zniesione opłaty za przejazd na odcinkach koncesyjnych.


IC&Partners Poland S.A. 
Plac Powstańców Warszawy 2a
00-030 Warszawa
Tel:     +48 22 828 39 49
Fax:    +48 22 827 78 91
info@icpartnerspoland.pl  

#Newsletter #Poland #Polonia #Polska #Law #Tax #Accounting #Payroll
#Internazionalizzazione #IC #International #Consulting 
#ICPartners #ICPartnersPoland 

#SupportingBusinessWorldwide



IC&Partners Poland S.A. - News 03-2023
Newsletter Marzec 2023