IC&Partners Poland S.A. - News 04-2022
Newsletter Kwiecień 2022

Newsletter IC&PARTNERS POLAND – 2022-04 
Planowane zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu
Planowane są ważne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustawach w ramach planu odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19.

Jedną z najważniejszych zmian jest obniżenie od 1 stycznia 2022 r. stawki podatku PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników podatku PIT rozliczających się na zasadach ogólnych (emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców).

Po wprowadzeniu zmian będzie obowiązywała nowa skala podatkowa:

Dochód
Podatek
do 120.000 zł
12 %
powyżej 120.000 zł
10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

Zmiany w skali podatkowej mają spowodować wyeliminowanie stosowania ulgi dla klasy średniej.

Wprowadzona zostanie możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne (do określonego limitu) dla osób osiągających przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

Kwota wolna od podatku pozostaje bez zmian, czyli na poziomie 30 000 zł. Jednakże zmiana PIT do 12 proc. spowoduje wprowadzenie nowej kwoty zmniejszającej podatek. Nowa kwota zmniejszająca podatek będzie wynosiła 3.600 zł (30.000 zł x 12 proc. = 3.600 zł). W konsekwencji zmianie ulegnie kwota zmniejszająca zaliczki na podatek i będzie wynosić 300 zł (1/12 z kwoty zmniejszającej podatek 3.600 zł = 300 zł).

Nowe terminy JPK_CIT oraz JPK_PIT
Wydłużony ma zostać termin na przekazywanie JPK_CIT i JPK_PIT. Nowy termin przekazywania JPK w zakresie ksiąg rachunkowych przesunięty zostanie na 2025 r.

Równe prawa w miejscu pracy – prace legislacyjne na finiszu
Kończą się prace nad przełożeniem na grunt polskiego prawa pracy postanowień dwóch dyrektyw UE dot. wzmocnienia stosowania zasady równości płacy za tą samą pracę, a także zrównania wartości pracy kobiet i mężczyzn poprzez zwiększoną transparentność wynagrodzeń. 

Wśród najważniejszych postulatów znajdują się m.in.:

- propozycja wydłużenia z 4. do 8. roku życia dziecka okresu, do ukończenia którego pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi – tylko za jego zgodą – pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegować poza stałe miejsce pracy,

- dodatkowy urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym, bez zachowania prawa do wynagrodzenia;

- zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Pracownik zachowa za ten czas prawo do 50% wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego;

- obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej oraz możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy – także w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony.

Krajowy Program Reform 2022/2023
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który zakłada m.in. likwidację tzw. zbiegów umów i ozusowanie wszystkich umów zlecenia i umów o dzieło. Ozusowanie umów zleceń planowane jest na I kwartał 2023 r. Program reform przewiduje również tzw. “jednolity kontrakt”, który odnosi się do umów o pracę. Chodzi o stworzenie katalogu wzorców umów o pracę, w zależności od rodzaju umowy, do którego stosowania zobligowani byliby pracodawcy. Zmiany są jeszcze w trakcie konsultacji z organizacjami pracodawców i związków zawodowych.


IC&Partners Poland S.A. 
Plac Powstańców Warszawy 2a
00-030 Warszawa
T:  +48 22 828 39 49     
F:  +48 22 827 78 91
 
info@icpartnerspoland.pl

#Newsletter #Poland #Polonia #Polska #Law #Tax #Accounting #Payroll
#Internazionalizzazione #International #Consulting 
#ICPartners #ICPartnersPoland 
#SupportingBusinessWorldwideOTWARCIE SPÓŁKI W POLSCE - 2022
OTWARCIE SPÓŁKI W POLSCE - 2022