IC&Partners Poland S.A. - News 03-2022
Newsletter Marzec 2022

IC&Partners Poland S.A. - Newsletter Marzec 2022


Staff Leasing

Grupa IC&Partners Poland wprowadza dla swoich klientów nową usługę polegającą na leasingu pracowników. Umowa na wynajem pracowników umożliwia firmom przyjęcie nowych pracowników do zespołu bez konieczności ich zatrudniania. To rozwiązanie pozwala na lepsze zarządzanie polityką personalną w czasach pandemii i niepewności związanej z sytuacją w Europie. Gwarantuje elastyczność i ciągłość zatrudnienia w okresach spiętrzeń pracy, okresach urlopowych, pozwala   na przejęcie” osób, którym kończą się umowy na czas określony, szybkie zastąpienie pracownika w razie rotacji. Usługa może być również traktowana jako okres próbny dla przyszłych pracowników. Bardzo dużą korzyścią dla pracodawcy użytkownika jest również redukcja kosztów związanych z rekrutacją pracowników oraz związanych z administracją kadrową oraz płacową.

 

Specustawa dla ukraińskich uchodźców

Rada Ministrów przyjął specjalną ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państw. Ukraińcy, którzy uciekają przed wojną, będą mogli mieszkać i pracować w Polsce bez zbędnych formalności. Osoby, które przekroczyły lub przekroczą granicę polsko-ukraińską od 24 lutego br., będą mogły pozostać w Polsce legalnie przez 18 miesięcy. Rząd chce też umożliwić ukraińskim uciekinierom podjęcie zatrudnienia bez konieczności ubiegania się o zezwolenie - wystarczy informacja przesłana przez pracodawcę elektronicznie do powiatowego urzędu pracy (w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia zatrudnienia). Ponadto specustawa zagwarantuje Ukraińcom uciekającym przed wojną bezpłatny dostęp do opieki medycznej, świadczeń rodzinnych, 500+ i dobry start czy rodzinnego kapitału opiekuńczego i innych.

 

Uprawnienia do korzystania z systemu KSeF

System e-faktur (KSeF) przewiduje możliwość uwierzytelniania i autoryzacji przez podatnika innych osób w zakresie przeglądania, wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych. Uprawnienia mogą być nadane konkretnej osobie fizycznej albo dla biura rachunkowego.

 

W systemie są wyróżnione następujące rodzaje uprawnienia służące do:

• nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur;

• wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych;

• wystawiania faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o VAT (tj. faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika), będących fakturami ustrukturyzowanymi.)


Przewidziane są dwa sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień:

Elektronicznie - za pomocą oprogramowania interfejsowego (ksef.mf.gov.pl) - podatnik lub inny uprawniony podmiot wskazuje wymagany zakres danych, w celu nadania, zmiany lub odebrania uprawnień.

W postaci papierowej przez złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień (ZAW-FA) do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Ta możliwość jest przewidziana tylko dla podatników i podmiotów, którzy nie są osobami fizycznymi i nie posiadają możliwości uwierzytelnienia się za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.

 

Zmiana wysokości odsetek od zaległości podatkowych

W związku z podjęciem przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji o podwyższeniu o 0,5% stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, od dnia 9 lutego 2022 r. podwyższeniu uległa również wysokość odsetek od zaległości podatkowych i niezapłaconych w terminie składek na ubezpieczenie społeczne. Aktualnie wynoszą one 8,5% w skali roku.

 

Nieodpłatne poręczenie może stanowić „transakcję” w rozumieniu przepisów o cenach transferowych

Uzasadniając wyrok z dnia 3 lutego 2022 r. (sygn. akt II FSK 1475/19) NSA wskazał, że skoro pojęcie transakcja nie zostało zdefiniowane w żadnych przepisach prawa podatkowego ani cywilnego, to należy je rozumieć odwołując się do definicji słownikowej oraz do orzecznictwa w tym zakresie i rozumieć to pojęcie szeroko. W związku z czym NSA uznał, że pojęcie transakcji obejmuje również czynność prawną polegającą na udzieleniu poręczenia o charakterze nieodpłatnym do umowy kredytu.

 

Rozpoczęto prekonsultacje SLIM VAT 3

Na stronie Ministerstwa Finansów ukazała się informacja o rozpoczęciu prekonsultacji SLIM VAT 3, czyli kolejnego pakietu uproszczeń w podatku od towarów i usług. Zaproponowane zmiany zostały podzielone na 7 obszarów tj. poprawa płynności finansowej firm, VAT w obrocie międzynarodowym – mniej formalności, szerszy zakres zwolnień z VAT, mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT, prostsze fakturowanie i mniej obowiązków, obniżanie sankcji VAT, konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji. Zmiany mają objąć również m.in. wprowadzenie nowych zasad w zakresie przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących.

 

Podatek minimalny CIT od 2022 r.

Podatek minimalny CIT wprowadzony od 2022 r. rządowym programem Nowy Ład budzi wiele wątpliwości. Skomplikowany wzór sprawia, że trudno będzie obliczyć jego wysokość. Dodatkowo eksperci wskazują na nieścisłości zawarte w przepisach i alarmują o konieczności szybkiej nowelizacji. 

Przypominamy, że co do zasady, podatkiem minimalnym objęci są podatnicy, którzy w roku podatkowym:

• ponieśli stratę z działalności gospodarczej albo

• osiągnęli udział dochodów w przychodach z działalności gospodarczej na poziomie nie większym niż 1%.

Wyłączeni z płacenia podatku minimalnego są podatnicy:

• w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w kolejnych dwóch latach podatkowych;

• których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i którzy nie mają udziałów w innych podmiotach.

• płacący estoński CIT:

• którzy odnotowali roczny spadek przychodów o co najmniej 30%;

• będący przedsiębiorstwami finansowymi

• wchodzący w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75-proc. udział w kapitale pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy. Celem jest tutaj wyłączenie z podatku minimalnego grupy podmiotów, jeśli jeden z nich ma rentowność poniżej 1 proc., ale jako grupa mają wyższą rentowność.

• podmioty osiągające większość swoich przychodów z działalności związanej z eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub powietrznych albo wydobywaniem kopalin, których ceny zależą od notowań na światowych rynkach.

 

Problemem przy wyliczeniu tego podatku może być ustalenie podstawy opodatkowania: trzeba będzie bowiem zastosować dwa wskazane w ustawie wzory matematyczne i uwzględnić nie tylko przychody, ale również niektóre koszty (koszty finansowania dłużnego oraz koszty nabycia usług niematerialnych od podmiotów powiązanych). W praktyce oznacza to, że nowy podatek będzie więc częściowo płacony od ponoszonych przez spółkę wydatków.

Spółki będą musiały w pierwszej kolejności ustalić, czy podlegają podatkowi minimalnemu: tj. czy poniosły stratę lub ich dochód nie przekracza 1 proc. przychodu. Przy tym obliczeniu wyłączyć należy koszty związane z inwestycjami (koszty nabycia lub ulepszenia środków trwałych).

Podstawą opodatkowania ma być suma kwoty odpowiadającej 4 proc. wartości przychodów (innych niż z zysków kapitałowych) oraz 10 proc. nadmiarowych płatności do podmiotów powiązanych z grupy kapitałowej (kosztów finansowania dłużnego oraz kosztów nabycia określonych praw lub usług niematerialnych od podmiotów powiązanych).

Stawka podatku wyniesie 10 proc. W praktyce może się on okazać bardzo dotkliwy i przewyższyć kwotę klasycznego CIT liczonego od dochodu.

#Newsletter #Poland #Polonia #Polska #International #Internazionalizzazione
#Law #Tax #Consulting #International #Accounting #Payroll #Export
#ICPartners #ICPartnersPoland #SupportingBusinessWorldwide

Jeśli jesteś zainteresowany więcej informacji, proszę skontaktuj się z nami pod adresem: info@icpartnerspoland.pl 


Staff Leasing
IC&Partners Poland S.A.