IC&Partners Poland S.A. - News 02-2022
Newsletter Luty 2022

IC&Partners Poland S.A. - Newsletter Luty 2022Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób

Wysoka inflacja oraz trudności z dostępem do pracowników spowodowała rekordowy wzrost wynagrodzeń. W grudniu 2021 przeciętna płaca wyniosła 6.644,39 złotych (brutto) i była wyższa od tej wypłaconej rok wcześniej o 11,2%.

Pracodawcy wobec istniejących niedoborów pracowników na rynku pozytywnie rozważają wnioski pracowników o podwyżki.

Wyczerpanie rezerw dostępnych na rynku pracy oraz dodatkowe absencje pracowników wynikające z choroby, kwarantanny i izolacji spowodowały konieczność szukania zasobów wśród obywateli innych krajów.

Tarcza Antyinflacyjna  2.0

Niższe stawki Vat na paliwa, autogaz, ciepło i energia elektryczna oraz zerowy VAT na żywność, gaz ziemny oraz nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej będą obowiązywać od 1 lutego 2022 r. na okres sześciu miesięcy, tj. do końca lipca 2022 r. Ustawa nakłada obowiązek na sprzedawców umieszczenia w sklepie lub na stacji paliw (przy kasie rejestrującej) czytelnej informacji, że dla tych towarów zostały obniżone stawki VAT.

Zmiany w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców

Najważniejsze zmiany w ustawie o cudzoziemcach mają na celu uproszczenie procedury udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Blue Card). Nowelizacja przewiduje rezygnację z części wymogów, które do tej pory były niezbędne w celu udzielenia zezwolenia, w tym z wymogu posiadania udokumentowanego miejsca zamieszkania oraz posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu. Nadal koniecznym warunkiem wydania zezwolenia na pracę jest określenie w umowie z cudzoziemcem wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Warunek ten musi być spełniony niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Skutki podatkowe w PIT opłacenia pracownikowi będącemu w podróży służbowej wydatków na całodzienne wyżywienie

W wyroku z dnia 14 stycznia 2022 Naczelny Sąd Administracyjny, analizując przypadek opłacenia przez uniwersytet pracownikowi będącemu w podróży służbowej wydatków na wyżywienie, stwierdził, iż pełne wyżywienie zapewnione pracownikowi podczas szkolenia jest wydatkiem ponoszonym przez pracodawcę w interesie pracownika i w ten sposób stanowi dla pracownika korzyść, ponieważ nie musi on w czasie podróży służbowych ponosić żadnych wydatków na wyżywienie. Sfinansowane przez pracodawcę całodzienne wyżywienie, ponad limit dziennej diety powinno więc stanowić przychód pracownika, ponieważ jest to świadczenie, które ma charakter wymierny i indywidualny, dający się przypisać konkretnemu pracownikowi.

 

Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok

W dniu 31 stycznia 2022 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia, które ma wydłużyć czas na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2021 r. Projekt rozporządzenia został przekazany do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych. 

Ministerstwo Finansów przedstawiło również propozycję wydłużenia terminu na złożenie zeznania CIT. Podatnicy będą mieli dodatkowe 3 miesiące na złożenie deklaracji CIT oraz zapłatę należnego podatku. Ministerstwo Finansów nie opublikowało jednak do tej pory projektu rozporządzenia w tej sprawie.

Wynagrodzenie prokurenta bez składek ZUS i bez podatku PIT

Od 2022 r, obowiązkiem płacenia składek za ubezpieczenie zdrowotne zostały objęte „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”. Dotyczy to więc członków zarządu, członków komisji rewizyjnej oraz komisji egzaminacyjnych. Początkowo wyglądało na to, że również prokurenci są objęci składką zdrowotną, ale eksperci analizujący przepisy znaleźli w nich luki prawne z których wynika jednak, że wynagrodzenie prokurenta może być bez jakichkolwiek składek i – do 30 tys. zł rocznie – bez PIT. Od wynagrodzenia prokurenta płatnik nie oblicza i nie potrąca zaliczek na PIT. Prokurent musi sam rozliczyć się z urzędem skarbowym po zakończeniu roku i może skorzystać z kwoty wolnej od podatku pod warunkiem, że nie korzysta już niej z innego tytułu (np. umowy o pracę, emerytury).

Natomiast jeśli chodzi o możliwość niepłacenia składki ZUS, art. 83 ust. 2 ustawy zdrowotnej, przewiduje: „w przypadku nieobliczania zaliczki na PIT przez płatnika od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł”. Dodatkowo sam ZUS wyjaśnia, że prokurent płaci składkę zdrowotną tylko wtedy, gdy jego przychody są zaliczane do źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, czyli chodzi o „przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych”.

Prokurent nie należy do składu zarządu, rady nadzorczej, komisji ani innego organu stanowiącego osoby prawnej. A zatem - wedle najnowszej wykładni ZUS - prokurenci nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym.

 

#Newsletter #Poland #Polonia #Polska #International #Internazionalizzazione
#Law #Tax #Consulting #International #Accounting #Payroll #Export
#ICPartners #ICPartnersPoland #SupportingBusinessWorldwide

Jeśli jesteś zainteresowany więcej informacji, proszę skontaktuj się z nami pod adresem: info@icpartnerspoland.pl IC&Partners Poland S.A. - News 01-2022
Newsletter Styczeń 2022