IC&Partners Poland S.A. - News 01-2022
Newsletter Styczeń 2022

IC&Partners Poland S.A. - Newsletter Styczeń 2022


Inflacja średnioroczna w 2021 r.

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. wyniósł 5,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. W 2020 r. średnioroczna inflacja wynosiła 3,4 proc.

 

Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych

Od 01 stycznia 2022 r., sprawozdanie finansowe, w przypadku Zarządu wieloosobowego, będzie mogło być podpisane przez jednego członka Zarządu po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie. Odmowa złożenia oświadczenia będzie równoważna z odmową podpisu i będzie wymagała pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. Odmowa podpisu sprawozdania finansowego, jak i oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, a także odmowa złożenia takiego oświadczenia powinny być sporządzone:

 

- w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, 

- w postaci papierowej oraz opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

Jeżeli powyższe dokumenty zostały sporządzone w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem – jedna z osób wchodzących w skład organu zarządzającego, podpisująca sprawozdanie finansowe, będzie zobowiązana do zapewnienia sporządzenia elektronicznych kopii tych dokumentów.

 

Nowa składka zdrowotna

Od nowego roku obowiązują zmiany w sposobie naliczania składki zdrowotnej. Od 1 stycznia nie można odliczyć składki zdrowotnej od podatku, co spowoduje wzrost obciążeń dla podatników. Dodatkowo osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składkę, której wysokość uzależniona będzie od osiąganych dochodów.

Składkę zdrowotną w ryczałtowej wysokości w 2022 roku zapłacą jedynie dwie grupy przedsiębiorców. Pierwszą z nich są osoby rozliczające się kartą podatkową, w przypadku których składka zdrowotna wyniesie 270,90 zł miesięcznie. Drugą grupę stanowią osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (wysokość składki będzie znana później). 

Zmiany w sposobie naliczania składki zdrowotnej zaczną obowiązywać dopiero począwszy od składki za miesiąc luty (płatnej w marcu). Oznacza to, że składkę zdrowotną za styczeń 2022 zapłacimy jeszcze w ryczałtowej wysokości, ale ponieważ od stycznia zmienia się podstawa wymiaru składki to składka za styczeń będzie wyższa niż za grudzień (wysokość składki będzie znana później).

Obowiązkowe deklaracje do ZUS

Zmiana sposobu naliczania składki zdrowotnej spowoduje konieczność comiesięcznego informowania ZUS o osiągniętych dochodach. Począwszy od marca 2022 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą zatem do składania comiesięcznych deklaracji ZUS DRA oraz ZUS RCA oraz do rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą płacić składki do 20 dnia każdego miesiąca. Nowy termin płatności obowiązuje od składek za miesiąc styczeń 2022.

Podatek od osób fizycznych: wyższa kwota wolna od podatku

Od 2022 roku kwota wolna od podatku wyniesie 30 tys. zł. Podwyższeniu ulega również wartość progu podatkowego. Dotychczasowy próg na poziomie 85 tys. zł podwyższony zostaje do wartości 120 tys. zł. Oznacza to, że przy rozliczeniu według skali podatkowej, niższa stawka podatku na poziomie 17% znajdzie zastosowanie do dochodów w wysokości 120 tys. zł. Z kolei wyższa stawka, tj. 32% stosowana będzie jedynie do nadwyżki ponad wspomniane 120 tys. zł.

 

Podatek od osób fizycznych: ulga dla klasy średniej

Od 2022 zostaje wprowadzona tzw. ulga dla klasy średniej. Ulga będąca wyrównaniem utraty przez podatników odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne obejmie wyłącznie dwie kategorie przychodów: z umowy o pracę i z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach skali podatkowej.

 

Podatek od osób fizycznych: zwolnienie z podatków

Nowa ulga wprowadza zwolnienie z podatku dochodowego do kwoty 85.528 zł dla następujących podatników:

 

- osób poniżej 26 roku życia,

- osób powracających z zagranicy,

- emerytów aktywnych zawodowo oraz

- rodzin wychowujących przynajmniej czwórkę dzieci.

 

W tym ostatnim przypadku, zwolnienie podatkowe znajdzie zastosowanie osobno dla każdego z rodziców. Łącznie więc zwolnienie przypadające na rodzinę wyniesie aż 171 tys. zł.

 

Składka po terminie

Począwszy od stycznia 2022 roku, składka chorobowa opłacona po terminie nie pozbawi nikogo prawa do zasiłku.

 

Nowe zasady fakturowania

Od 1 stycznia 2022 r został uruchomiony Krajowy System e-Faktur. W początkowym okresie rozwiązanie jest dobrowolne, ale planowane jest, aby po uzyskaniu decyzji derogacyjnej Komisji Europejskiej, w 2023 roku Krajowy System e-Faktur stał się rozwiązaniem obligatoryjnym. Faktura ustrukturyzowana przyjmuje format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP. Faktury będą mogły być wystawione z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi, które udostępni Ministerstwo Finansów oraz przy użyciu programów komercyjnych. W chwili obecnej platforma działa w trybie testowym, głównie dla podmiotów zajmujących się oprogramowaniem, w celu dostosowanie systemów informatycznych do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur.

 

Zakaz amortyzowania lokali mieszkalnych

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, wykorzystujący prywatne lokale do prowadzenia działalności gospodarczej, mogą zaliczać amortyzację tych lokali w koszty firmy tylko do grudnia 2022 roku włącznie. Zakaz amortyzowania prywatnych lokali zacznie obowiązywać dopiero od stycznia 2023 roku.

 

Nowy plik JPK i obowiązek wysyłki PKPiR

Od stycznia 2023 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane zostaną do comiesięcznego przesyłania kompletnej Księgi Przychodów i Rozchodów, jak również Ewidencji Środków Trwałych.

 

Zmiany w podatku u źródła od 2022 roku

1 stycznia 2022 roku weszły w życie zmienione regulacje dotyczące nowego trybu pobierania i rozliczania podatku u źródła (WHT) – czyli podatku pobieranego przez płatnika (polskiego przedsiębiorcy) z wynagrodzenia wypłacanego za granicę.  Nowe zasady rozliczania transakcji z kontrahentami zagranicznymi były już kilkakrotnie odraczane i modyfikowane przez Ministerstwo Finansów. W ostatecznym kształcie wprowadzone zostały w ramach pakietu Nowy Ład.

Od tego roku, jeżeli łączna kwota wypłacanych na rzecz tego samego podatnika należności przekroczy w roku podatkowym kwotę 2 mln zł, konieczne będzie zastosowanie tzw. mechanizmu „Pay and Refund”. A więc płatnik zobowiązany będzie pobrać w dniu dokonania wypłaty podatek u źródła w pełnej wysokości (niezależnie od przewidzianych przez umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zwolnień) od nadwyżki ponad kwotę 2 mln zł, a dopiero następnie możliwe będzie wystąpienie o zwrot pobranego i wpłaconego podatku.

Procedura „Pay and Refund” będzie miała jednak zastosowanie wyłącznie do płatności o tzw. charakterze biernym, takich jak dywidendy, odsetki czy opłaty licencyjne, wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych. Z katalogu płatności skutkujących obowiązkiem pobrania podatku u źródła według nowej procedury wyłączono więc płatności za usługi niematerialne. Zmianie uległa również, między innymi, definicja rzeczywistego właściciela należności (beneficial owner). Rozszerzono także możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji bez względu na wartość transakcji, o ile kopia nie wzbudza uzasadnionych wątpliwości co do jej zgodności ze stanem faktycznym.


IC&Partners Poland S.A. 
Plac Powstańców Warszawy 2a
00-030 Warszawa
T:  +48 22 828 39 49     
F:  +48 22 827 78 91 
info@icpartnerspoland.plIC&Partners Poland S.A. - News 12-2021
Newsletter Grudzień 2021